لیبل
لیبل A4
  • لیبل A4
  • لیبل شیت
  • کاغذ سیلیکونی
کاغذ حرارتی
رول حرارتی 40 متری عرض 8 سانت
  • رول حرارتی 40 متری عرض 8 سانت
  • رول حرارتی 45 متری عرض 8 سانت
  • رول حرارتی دستگاه ATM
  • رول حرارتی دستگاه POS